Sökning

Sökhjälp

Vad finns i Alma?

När du gör en sökning kommer du att se att materialet är indelat i tre flikar. I den första fliken Tryckt och elektroniskt samt arkivmaterial finns bibliotekets tryckta samlingar: böcker, tidskrifter, småtryck o.s.v. Den här fliken innehåller också en del arkivmaterial från bibliotekets och andra till Åbo Akademi tillhörande arkivsamlingar.

Fliken innehåller också en viktig del av det elektroniska materialet: e-böckerna, e-tidskrifterna och databaserna – men inte e-artiklar. Använd den andra fliken E-artiklar för att söka e-artiklar och liknande vetenskapliga e-publikationer. I den tredje fliken finns Arkivmaterialet skilt för sig.

Flikvyn på en mobiltelefon

När du befinner dig utanför Åbo Akademis nätverk blir du tillfrågad ditt Åbo Akademi-användarnamn och -lösenord för att få tillgång till det licensbelagda elektroniska materialet. Bara Åbo Akademis studerande och personal har tillgång till detta material.

Böcker tryckta före 1980 och tidskrifter vars utgivning upphört innan år 1980 finns nödvändigtvis inte i Alma. Kontakta biblioteket eller kolla i kortkatalogen på Boktornet.

Enkel sökning

Skriv dina sökord, t.ex. titel, upphovsman eller ett ämnesord, i sökrutan. Du kan skriva ett eller flera sökord. När du använder fler än ett sökord måste samtliga förekomma i träffen för att ingå i sökresultatet.

Då du gör en sökning i Alma riktas dina sökord till katalogposterna, alltså uppgifterna om materialet som titel, upphovsman, förlag, sammandrag/abstrakt o.s.v. Sökningen görs inte i materialets fullständiga innehåll (fulltexten).

Sökrutan hjälper dig att begränsa din sökning till en viss typ av material (t.ex. böcker) eller att söka på en viss typ av funktion (t.ex. upphovsman). Du kan också begränsa sökresultatet i efterhand – då med även fler möjligheter. Behåll de begränsningar du gjort genom att kryssa för "Spara begränsningar".

I den första fliken kan du använda sökord på svenska, finska eller engelska. Det språk du använder kommer dock att påverka vilket slags och vilket språks träffar du kommer att få. I fliken E-artiklar är det bäst att använda engelska.

Sökexempel.
När du gör en sökning i den vanliga sökrutan ges du möjligheten att begränsa din sökning till en viss typ av material.

Hitta en bok

Avancerad sökning

Använd för att: kombinera sökord, inkludera synonymer och exkludera oönskade sökord/publikationer

I avancerad sökning kan du placera dina sökord i skilda sökfält som du kan kombinera med operatorerna and, or och not (s.k. boolesk logik). På så sätt kan du bestämma

  • att båda/alla sökord måste förekomma (AND)
  • att det räcker om någotdera sökord förekommer (OR)
  • att ett sökord inte får förekomma (NOT)

Du kan använda operatorerna i den vanliga sökrutan också. Genom att kombinera operatorerna kan du göra smarta sökningar. Till exempel

cat AND (lion OR tiger OR lynx) NOT dog

I den här sökningen måste cat förekomma tillsammans med en eller flera av lion, tiger och lynx. Dog får inte förekomma alls.

Boolesk logik.

Skriv sökoperatorerna med VERSALER när du använder dem i den vanliga sökrutan. Använd parenteser för att klargöra hur operatorerna ska tolkas.

Sökteknik

Trunkering

Använd för att: vidga din sökning och för att försäkra dig om att du inte missar potentiellt viktiga publikationer

Trunkera ett ord då du vill söka på olika varianter av en ordstam. Tecknet * ersätter en obegränsad mängd tecken medan tecknet ? ersätter ett (1) tecken åt gången. På så här sätt kan du gardera dig mot olika slags stavningar eller samtidigt söka på närliggande ord.

Exempelvis organi?ation söker både på organisation och organization medan socialkonstrukti* söker bland annat på socialkonstruktionism och socialkonstruktivism.

Ett trunkeringstecken kan inte inleda ett sökord.

Trunkeringsexempel.

Frassökning

Använd för att: begränsa din sökning och sökord till specifikt område och formulering

Använd citattecken för att göra en sökning på exakt den formulering och ordföljd du valt. Om du söker på ”chemical engineering” indikerar du att orden måste stå bredvid varandra. Därmed söker du på kemiteknik och inte kemi och ingenjörsvetenskap som två skilda sökord.

Oskarp sökning

Om du vill söka på snarlika ord – men inte trunkera – kan du göra en oskarp sökning. Skriv ditt sökord och ett tildetecken (~) i slutet av ordet. Då får du träffar på sådant som liknar sökordet på något vis. Exempelvis sjörätt~ ger träffar på sjørett, sjörätten, sjövett och sakrätt.

Du kan ställa in hur snarlika orden bör vara på en skala på 0.0 (lite) – 1.0 (mycket). Om du inte anger en siffra utförs den oskarpa sökningen med 0.5.

sjörätt~0.2

Närhetssökning

Med en närhetssökning kan du bestämma hur nära varandra dina sökord ska vara. Skriv dina sökord inom citattecken efterföljt av ett tildetecken (~) och antalet ord som får förekomma mellan sökorden.

Skriv så här för att göra en sökning på economics och keynes och kriteriet att de bör förekomma på högst tio ords avstånd från varandra.

"economics Keynes"~10

Intervallsökning

Ibland kan det vara användbart kombinera ett sökord med ett intervall av värden, till exempel två årtal. Då kan du skriva årtalen inom hakparenteser [ ]. Skilj åt årtalen/värdena med TO.

Till exempel [2005 TO 2010] söker på årtalen 2005-2010 medan {2005 TO 2010} söker på årtalen 2006-2009.

Vikta ett sökord

Genom att använda tecknet ^ kan du prioritera, d.v.s. ge mer vikt åt ett av dina sökord. Träffar med det prioriterade sökordet torde komma tidigare i resultatlistan.

Om du vill söka på economics och Keynes, men Keynes är viktigare i sammanhanget kan du söka så här. Det finns ingen övre gräns för värdet.

economics keynes^20

Oskarp sökning, närhetssökning, intervallsökning och viktning av sökord fungerar inte i fliken E-artiklar.