• För att göra vistelsen på biblioteket så säker som möjligt för alla så ber vi att man beaktar avståndet till andra besökare och personal samt håller god handhygien. Vänligen hosta och nys i armvecket eller pappersnäsduk. Besök inte biblioteket om du har förkylningssymptom.
  • För att bättre kunna hålla avstånd är endast hälften av platserna i läsesalarna och hälften av datorerna i bruk.
  • Inga grupprum är i bruk tillsvidare.

Sökning

Användarvillkor för e-resurser

Användningen av Åbo Akademis biblioteks e-resurser (e-artiklar, e-böcker, databaser o.s.v.) regleras av avtal som biblioteket ingått med e-resursernas förlag och leverantörer. Merparten av avtalen har ingåtts å bibliotekets vägnar av det nationella FinELib-konsortiet och respektive förlags/leverantörs användarvillkor kan läsas på FinELibs webbplats.

E-resurserna kan användas av Åbo Akademis studerande och personal samt utomstående låntagare som använder bibliotekets allmänna kunddatorer (”stådatorer”) eller ges tillgång till Åbo Akademis trådlösa gästnätverk.

Vissa huvudprinciper gäller i stort sett all användning av e-resurserna, men observera att undantag kan förekomma.

Du får

  • Spara och skriva ut rimliga mängder av en e-resurs för eget bruk, vanligen t.ex. 5-30 % av en e-bok. Observera att en del e-böcker inte kan sparas eller skrivas ut utan bara lånas/läsas online.
  • Länka till e-resurser.
  • Vid behov ladda upp enstaka e-artiklar på slutna lärplattformar (t.ex. kursmaterial i Moodle) vid Åbo Akademi, men länka alltid i första hand eftersom rätten att spara/ladda upp e-artiklar kan vara begränsad.
  • Åbo Akademis studerande och personal får överlämna ett litet antal e-artiklar till tredje part för att bedriva forskning.

Du får inte

  • Använda e-resurserna i kommersiellt syfte.
  • Ladda ner stora delar eller hela innehållet i en e-resurs.
  • Ändra innehållet i eller plagiera en e-resurs, t.ex. e-artikel.

Se även e-boksguiden för en sammanfattning över hur du kan använda bibliotekets e-böcker.

Rådfråga biblioteket om du är osäker över användningen av en e-resurs.