Sökning

Användarvillkor för e-resurser

Användningen av Åbo Akademis biblioteks e-resurser (e-artiklar, e-böcker, databaser o.s.v.) regleras av avtal som biblioteket ingått med e-resursernas förlag och leverantörer. Merparten av avtalen har ingåtts å bibliotekets vägnar av det nationella FinELib-konsortiet och respektive förlags/leverantörs användarvillkor kan läsas på FinELibs webbplats.

E-resurserna kan användas av Åbo Akademis studerande och personal samt utomstående låntagare som använder bibliotekets allmänna kunddatorer (”stådatorer”) eller ges tillgång till Åbo Akademis trådlösa gästnätverk.

Vissa huvudprinciper gäller i stort sett all användning av e-resurserna, men observera att undantag kan förekomma.

Du får

  • Spara och skriva ut rimliga mängder av en e-resurs för eget bruk, vanligen t.ex. 5-30 % av en e-bok. Observera att en del e-böcker inte kan sparas eller skrivas ut utan bara lånas/läsas online.
  • Länka till e-resurser.
  • Vid behov ladda upp enstaka e-artiklar på slutna lärplattformar (t.ex. kursmaterial i Moodle) vid Åbo Akademi, men länka alltid i första hand eftersom rätten att spara/ladda upp e-artiklar kan vara begränsad.
  • Åbo Akademis studerande och personal får överlämna ett litet antal e-artiklar till tredje part för att bedriva forskning.

Du får inte

  • Använda e-resurserna i kommersiellt syfte.
  • Ladda ner stora delar eller hela innehållet i en e-resurs.
  • Ändra innehållet i eller plagiera en e-resurs, t.ex. e-artikel.

Se även e-boksguiden för en sammanfattning över hur du kan använda bibliotekets e-böcker.

Rådfråga biblioteket om du är osäker över användningen av en e-resurs.